-->

article emura

Washer Machines: The Best Way to Clean Up Your Raw Materials
by EMURA (THAILAND) Co., Ltd.

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารนั้นส่วนใหญ่เป็นผลิตผลทางการเกษตรและการปศุสัตว์ ซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสในการปนเปื้อนเศษดิน เศษหินต่างๆ แมลงจากธรรมชาติ หรือปนเปื้อนเส้นผมจากคน เศษพลาสติกหรือด้ายจากบรรจุภัณฑ์ หรือเปลือกแข็งในกลุ่มอาหารทะเล โดยเมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วจะต้องมีการทำความสะอาดนำสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรก แต่การที่จะกำจัดสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ให้หมดไปในระดับที่มั่นใจได้ว่าปลอดภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันจึงพัฒนาขึ้นมาโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้

เครื่องล้างทำความสะอาดวัตถุดิบของ EMURA ได้รับการพัฒนาคิดค้นภายใต้การคำนึงถึงการกำจัดเศษปนเปื้อนต่างๆ ออกจากวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่สร้างความบอบช้ำต่อวัตถุดิบ โดยเฉพาะกลุ่มผักผลไม้สด รอบรับการผลิตในจำนวนมาก และง่ายต่อการบำรุงรักษา

เทคโนโลยีการล้างที่สำคัญที่ช่วยให้เศษปนเปื้อนหลุดออกจากวัตถุดิบ โดยที่ไม่ทำให้วัตถุดิบบอบช้ำ คือการใช้ฟองอากาศเพื่อสร้างกระแสน้ำวน (Turbulent) ภายในอ่างล้าง แทนการใช้หัวฉีดน้ำล้างในแบบเครื่องล้างทั่วไป โดยหลักการออกแบบที่ทำให้ผักหรือวัตถุดิบมันหมุนวนอยู่ในถังและเคลื่อนไปข้างหน้า สิ่งปนเปื้อนที่เกาะอยู่ตามผิวนอกก็จะหลุดออก และเครื่องจะมีกระบวนการแยกสิ่งปนเปื้อนออก ไม่ให้กลับไปปนเปื้อใหม่ โดยสิ่งปนเปื้อนส่วนใหญ่ที่เป็นพวกเศษดิน กรวดต่างๆ จะตกตะกอนกรองออกในระบบ Under Flow ขณะที่เศษแมลงหรือพลาสติกที่ลอยน้ำก็จะถูกดักจับกรองออกไป ในระบบของ Over Flow วัตถุดิบที่สะอาดและลอยอยู่ในกระแสน้ำวนช่วงกลางก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าก่อนลำเลียงขึ้นเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

นอกจากนี้ในกรณีที่วัตถุดิบมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ เช่น เส้นผม เส้นขน ในปริมาณสูงซึ่งจะกำจัดได้ค่อนข้างยาก วิศวกรก็ได้ออกแบบให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ แปรงดักเส้นผมหรือเส้นขนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบจะถูกทำความสะอาดอย่างเหมาะสมมากที่สุด

ลำดับถัดมาคือการประหยัดน้ำ โดยเฉพาะจากการล้างที่จะมีการใช้น้ำระบบหมุนวนผ่านการกรองนำสิ่งสกปรกออกก่อนนำน้ำกลับมาใช้ และบางส่วนก็จะมีการเติมน้ำลงไปเพื่อรักษาระดับของปริมาณน้ำที่ใช้ภายในเครื่อง ระบบนี้เองที่ทำให้อัตราส่วนการใช้น้ำล้างต่อวัตถุดิบของ EMURA จัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องจักรที่ประหยัดน้ำ

อย่างไรก็ตามในการออกแบบเครื่องล้างของทาง EMURA นั้นจะมีการปรับแต่งสภาวะต่างๆ ในการล้าง ปริมาณฟองอากาศ กำลังของปั๊ม หรือสัดส่วนของน้ำล้างต่อวัตถุดิบ โดยละเอียดจากทีมวิศวกรและมีการทดสอบกับวัตถุดิบจริงก่อนมีกำหนดเป็นค่าสภาวะการผลิตให้กับลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ผ่านเครื่องล้างนี้จะมีความสะอาดในระดับ 100% หรือใกล้เคียงได้

ส่วนในด้านของการบำรุงรักษาที่เป็นอีกหนึ่งข้อโดดเด่นของเครื่องจักรภายใต้แบรนด์ EMURA เพราะเครื่องจักรจะถูกออกแบบมาให้บำรุงรักษาได้ง่าย สามารถถอดประกอบได้ ไม่ซับซ้อน ซึ่งเครื่องล้างนี้ก็เช่นกัน ในส่วนของวัสดุสิ้นเปลือง จากคำแนะนำของทีมวิศวกร พบว่ามีเฉพาะส่วนของถุงกรองซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน และส่วนของสายพานซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปีซึ่งถือว่ายาวนานกว่าอายุการใช้งานของสายพานทั่วไป

EMURA (THAILAND) CO.,LTD.

admin